Yin'hui Innovation Center
CN 311422 Hangzhou, Zhejiang