No.10 Huijing Haoyuan Haiyi Pavilli
CN Guangdong Shenzhen