No 42, Yukari Mah, Harman Sokak
TR 34860 Kartal, Istanbul