U Posty 1163/13
CZ 73564 Havirov
Ansprechpartner
Frau Eva Habrnalova